تولید کننده نرم افزار تجاری شوید ! در حال تکمیل

?تولید کننده نرم افزار تجاری شوید !
❗️برگزاری دومین دوره موفق تولید نرم افزار تجاری
مدت دوره :95 ساعت
✅جمعه 12خرداد ماه 96
?جمعه ها ساعت 14 تا 19
مخاطبین :کارشناسان و علاقمندان به مباحث برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی )توليد نرم افزارهای تجاری(
هدف : در این دوره دانشجویان کليه مراحل تجزیه و تحليل ، طراحی و پياده سازی نرم افزارهای بانک های اطلاعاتی را آموزش دیده
و در پایان این دوره قادر می باشند نرم افزارهای تجاری متناسب با نياز بازار تجارت را پياده سازی کنند.
?مهندس مدحج
نویسنده کتاب ویژاوال بیسیک
مدیر پروژه های بزرگ ملی
مدرس برتر دانشگاه
مباحث دوره :
کليه کدها و الگوریتم های تجاری
قوانين مالکيت فکری در حوزه نرم افزار
محافظت از کدها در مقابل کارفرمایان و برنامه نویسان
آناليز و طراحی
تبدیل مدل به کد
نحوه انجام بازاریابی نرم افزار
مقابله با مخاطراتی که در زمان اجرا و استقرار پروژه وجود دارد
نحوه ساخت نرم افزارها برای همه دستگاه ها
نحوه تم سازی برای فروش نرم افزار و جلب رضایت مشتری
مباحث
Chapter 1: Introducing C#
What Is the .NET Frame work?
What’s in the .NET Framework?
Writing Applications Using the .NET Framework
What Is C#?
Applications You Can Write with C#
C# in This Book
Visual Studio 2010
Solution
Chapter 2: Writing a C# Program
The Development Environments
Visual Studio 2010
Console Applications
The Solution Explorer
The Properties Window
The Error List Window
Chapter 3: Variables and Expressions
Basic C# Syntax
Basic C# Console Application Structure
Variables
Simple Types
Variable Naming
Literal Values
Variable Declaration and Assignment
Expressions
Mathematical Operators
Assignment Operators
Operator Precedence
Namespaces
Chapter 4: Flow Control
Boolean Logic
Boolean Assignment Operators
Operator Precedence Updated
The goto Statement
Branching
The Ternary Operator
The if Statement
The switch Statement
Looping
do Loops
while Loops
for Loops
Interrupting Loops
Infinite Loops
Chapter 5: More About Variables
Type Conversion
Implicit Conversions
Explicit Conversions
Explicit Conversions Using the Convert Commands
Complex Variable Types
Enumerations
Structs
Arrays
String Manipulation
Chapter 6: Functions
Defining and Using Functions
Return Values
Parameters
Variable Scope
Variable Scope in Other Structures
Parameters and Return Values versus Global Data
The Main() Function
Struct Functions
Overloading Functions
Delegate
Chapter 7: Debugging and Error Handling
Debugging in VS and VCE
Debugging in Nonbreak (Normal) Mode
Debugging in Break Mode
Error Handling
try . . . catch . . . finally
Chapter 8: Introduction to Object-Oriented Programming
What Is Object-Oriented Programming?
What Is an Object?
Everything’s an Object
The Life Cycle of an Object
Static and Instance Class Members
OOP Techniques
Inheritance
Polymorphism
Events
OOP in Windows Applications
Chapter 9: Defining Classes
Class Definitions in C#
System .Object
Constructors and Destructors
Constructor Execution Sequence
OOP Tools in VS and VCE
The Class View Window
The Object Browser
Adding Classes
Class Diagrams
Class Library Projects
Chapter 10: Defining Class Members
Member Definitions
Defining Fields
Defining Methods
Defining Properties
Adding Members from a Class Diagram
Additional Class Member Topics
Hiding Base Class Methods
Calling Overridden or Hidden Base Class Methods
Partial Class Definitions
Partial Method Definitions
Writing the Class Library
Chapter 11: Additional OOP Techniques
Events
What Is an Event?
Handling Events
Defining Events
Part II: Windows Programming
Chapter 12: Basic Windows Programming
Controls
Properties
Events
The Button Control
Button Properties
Button Events
The Label and Link Label Controls
The Text Box Control
Text Box Properties
Text Box Events
The Radio Button and Check Box Controls
Radio Button Properties
Radio Button Events
Check Box Properties
Check Box Events
The Group Box Control
The Rich Text Box Control
Rich Text Box Properties
Rich Text Box Events
The List Box and Checked List Box Controls
List Box Properties
List Box Methods
List Box Events
The List View Control
List View Properties
List View Methods
List View Events
List View Item
Column Header
The Image List Control
The Tab Control Control
Tab Control Properties
Working with the Tab Control
Chapter 13: Advanced Windows Forms Features
Menus and Toolbars
Two Is One
Using the Menu Strip Control
Creating Menus Manually
Additional Properties of the Tool Strip Menu Item
Adding Functionality to Menus
Toolbars
Tool Strip Properties
Tool Strip Items
Status Strip
Chapter 14: Using Common Dialogs
Common Dialogs
How to Use Dialogs
File Dialogs
Open File Dialog
Save File Dialog
Chapter 15: File System Data
Streams
The Classes for Input and Output
The File and Directory Classes
The File Info Class
The Directory Info Class
Path Names
The File Stream Object
The Stream Writer Object
The Stream Reader Object
Chapter 1 • Overview of Microsoft SQL Server 2008
SQL Server in the Enterprise World
The Need for an Enterprise System
SQL Server Features
SQL Server’s Place Within Microsoft Architecture
SQL Server Licensing
Installing SQL Server 2008
Defining an Installation Plan
SQL Server 2008 Installation Requirements
The SQL Server Installation Process
Verifying the Installation
The SQL Server Tool Set
The Microsoft Client Tools
Third-Party Tools and Utilities
The Bottom Line
Chapter 2 • Understanding SQL Server Architecture
Essential Internals .
SQL Server Data Storage Architecture .
The Data Engine .
SQL Server and Windows
The SQL Server System Catalog
The System Databases .
System Tables, Views, and Functions .
System Stored Procedures
Datatyping
System-Defined Datatypes .
User-Defined Datatypes .
The Bottom Line
Chapter 3 • Tables and CRUD Operations
Designing Data Storage
Implementing a Normalized Design
Creating and Dropping SQL Server Tables .
The Basics of Table Creation .
Computed Columns in Tables
Dropping Tables .
Table Partitioning .
Selecting Data from a Table .
Aggregation and Grouping
Joins and Table Correlation
Subqueries, Derived, and Temporary Tables .
محتوای دوره :
Common Table Expressions
Modifying Data .
The INSERT Process .
The DELETE Process
The UPDATE Process .
The MERGE Process .
Using the OUTPUT Clause .
The Bottom Line
Chapter 4 • Procedural Programming
Procedural Structures
Batches
Variables
Control-of-Flow Statements
Error Management
Basic Transaction Processing
Stored Procedures
Designing Effective Stored Procedures
Creating and Executing a Simple Stored Procedure
Using Parameters
Managing Return Values
Views
Why Use Views?
Standard Views
User-Defined Functions
Functions Versus Stored Procedures
Built-In Functions Revisited
Scalar Functions
Table-Valued Functions
Using Synonyms
Why Use Synonyms?
Creating a Synonym
The Bottom Line
Chapter 5 • Managing Data Integrity
Understanding Data Integrity Controls
Enforcing Data Integrity
Data Integrity Categories
Working with Constraints
Primary Key and Unique Constraints
Foreign Key Constraints
Default Definitions
Check Constraints
Working with DML Triggers
Understanding Triggers
Using AFTER Triggers
Using INSTEAD OF Triggers
Special Considerations
Rule and Default Objects
Default Objects
Rules
The Bottom Line
Chapter 6 • Managing User Security
The SQL Server Security Infrastructure
SQL Server 2008 Security Architecture
Implementing SQL Server Principals and Authentication
Implementing Logins
Implementing Users
Chapter 7 • Data Recovery
Transaction Architecture
Database Recovery Models
The Internals of Transaction Logging
How Transaction Logging Is Used
Backup and Restore Strategies
Recovery Models and Backup Strategy
Backup Types
Performing Backups
Full Backups
Backup Devices, Media Sets, and Media Families
Differential Backups
Transaction Log Backups
Partial Backups
Creating Backups Using Management Studio
Performing Restores
Retrieving Backup Metadata
Performing a Complete Restore
Performing Page Restore Operations
Using SQL Server Management Studio to Restore a Database
Backup Security
Backup Performance and Optimization
Backup Compression
The Bottom Line

C#
تولید نرم افزار تجاری
C# و SQL Server

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *