بایگانی دسته‌ی: گروه های آموزشی

راهکارهای امنیت شبکه و شناخت ساختار آن

راهکار های امنیت شبکه

مقدمه امروزه امنیت شبکه و راهکار های امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است همچنین کسانی که . تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد. دربسیاری از صنایع، امنیت به شکل پیشرفته […]