هدف دوره

گستردگی و همه گیر شدن محصولات کمپانی  مایکروسافت موجب شده است تا متخصصین حوزه شبکه برای کار با محصولات متعلق به این کمپانی دوره های شبکه مایکروسافت را انتخاب کنند. مایکروسافت با طراحی و ارائه دوره هایی همچون دوره MCSEبه علاقه مندان آموزش شبکه مایکروسافت این امکان را می دهد که در کنار افزایش سطح دانش و مهارت های خود، یکی از معتبر ترین مدارک حوزه آموزش شبکه یعنی مدرک بین المللی مایکروسافت را نیز کسب کنند.

توانایی مورد انتظار دانش پذیران

سرفصل های دوره

: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

Installing and configuring domain controllers

Managing objects in AD DS

Implementing Group Policy

Managing user settings with Group Policy

Configuring local storage

Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

Deploying and managing Windows and Hyper-V containers

Overview of disaster recovery

Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

This module explains how to prepare for and install Nano Server and Server Core

Introducing Web Server Role (IIS)

:  Networking with Windows Server 2016

Planning and implementing an IPv4 network

Implementing DHCP

Implementing IPv6

Implementing DNS

Implementing and managing IPAM

Routing and Remote access in Windows Server 2016

Implementing DirectAccess

Implementing networking for branch offices

Configuring advanced networking features

Implementing Software Defined Networking

:   Identity with Windows Server 2016

Advanced AD DS infrastructure management

Implementing and administering AD DS sites and replication

Securing Active Directory Domain Services

Deploying and managing AD CS

Deploying and managing certificates

Implementing and administering AD RMS

Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

Implementing enterprise storage solutions

Overview of high availability and disaster recovery

Implementing failover clustering

Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Implementing Network Load Balancin