هدف دوره

دانشجویان با شرکت در این دوره با چگونگی پیاده سازی شبکه های Wireless با استفاده از تجهیزات شرکت MikroTik آشنا خواهند شد و پس از سپری کردن این دوره می توانند توپولوژی های مربوط به شبکه های Wireless را نصب، راه اندازی و عیب یابی کنند. همچنین کسب مهارت های چگونگی نصب و راه اندازی سخت افزارهای Wireless و آشنایی با مفاهیم و استاندارها نیز جزو دیگر مطالب گنجانده شده در این دوره می باشند.

توانایی مورد انتظار دانش پذیران

سرفصل های دوره

Wireless Installations

 • Wireless routers
 • RouterBoard Hardware
 • Wireless cards
 • Antenna types

Wireless Standard

 • ۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n
 • Bands and channel width
 •  

Wireless Tools

 • Wireless Tools + LAB
 •  
 • Frequency usage
 • Spectral Scan/History
 •  
 •  
 •  

Wireless Troubleshooting

 • Troubleshooting wireless clients + LAB
 • Registration table analysis
 •  
 •  
 • TX/RX Signal Strength
 • Frames and HW-frames
 •  

Wireless Advanced Settings

 • Advanced Wireless Tab settings + LAB
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Country regulation settings
 • TX-power + LAB
 •  

۸۰۲٫۱۱n

 • ۸۰۲٫۱۱n wireless protocol + LAB
 •  
 • Data Rates
 • Channel bonding
 • Frame Aggregation
 • TX-power for N cards
 • Chain settings
 • Wireless link debugging

Wireless Security

 • Wireless Security Measures + LAB
 • Access Management
 •  
 •  
 •  

Title Objective

 •  
 •  
 • Management Frame Protection

WDS and MESH

 • Wireless WDS protocol + LAB
 • Dynamic/Static WDS
 • RSTP Bridge
 • Wireless MESH + LAB
 • HWMP+ Mesh

Wireless Bridging

 • Wireless Transparent Bridge + LAB
 • WDS bridging
 •  
 •  
 • MPLS/VPLS tunnel

Nstreme Protocol

 • MikroTik Wireless Nstreme Protocol + LAB
 •  
 • Configuration options
 • Nstreme Dual
 •  

Nv2 Protocol

 • MikroTik Wireless Nv2 Protocol + LAB
 • Features
 • Configuration options
 • Troubleshooting