هدف دوره

شما با شرکت در این دوره مهارت‌های پیشرفته در زمینه چگونگی پیکربندی و نگهداری یک زیرساخت مجازی دارای قابلیت تحمل خرابی (highly available) و مقیاس‌پذیر (scalable) را خواهید آموخت. ترکیب کلاس‌ها و آزمایشگاه‌های عملی این دوره به‌گونه‌ای است که باعث خواهد شد تا شما یاد بگیرید که نحوه پیکربندی و بهینه‌سازی قابلیت‌های vSphere باید به چه شکل صورت پذیرد که زمینه ایجاد یک زیرساخت به‌واقع مقیاس‌پذیر را فراهم کند، همچنین شما در این دوره پیرامون این مسئله بحث خواهید نمود که این ویژگی‌ها کجا و چه وقت بیشترین تأثیر را خواهند داشت. درک هر چه بهتر vSphere و آشنایی با مزیت‌های سازمانی استفاده از این ویژگی‌های پیشرفته، از جمله دیگر مباحثی خواهد بود که در این دوره به آن پرداخته خواهد شد.

توانایی مورد انتظار دانشپذیران

سرفصل های دوره

۱٫ Course Introduction

Introductions and course logistics

Course objectives

Additional resources

۲٫ VMware Management Resources

Understand the purpose of VMware vSphere Command-Line Interface commands

Discuss options for running vSphere CLI commands

Deploy and configure vSphere Management Assistant

Use vmware-cmd for virtual machine operations

۳٫ vSphere Security

Describe the features and benefits of the Platform Services Controller

Configure ESXi host access and authorization

Secure ESXi, vCenter Server, and virtual machines

۴٫ Performance in a Virtualized Environment

Review the vSphere performance troubleshooting methodology

Explain software and hardware virtualization techniques and their effects on performance

Use vSphere performance monitoring tools

۵٫ Network Scalability

Create, configure, and manage vSphere distributed switches

Migrate virtual machines from standard switches to distributed switches

Explain distributed switch features such as port mirroring, LACP, QoS tagging, and NetFlow

۶٫ Network Performance Troubleshooting

Explain the performance features of network adapters

Explain the performance features of vSphere networking

Monitor key network performance metrics

Use vSphere Management Assistant to manage virtual network configurations

Troubleshoot common network performance problems

۷٫ Storage Scalability

Explain vSphere storage APIs for array integration and storage awareness

Configure and assign virtual machine storage policies

Configure VMware vSphere Storage DRS and VMware vSphere Storage I/O Control

Create and use virtual volumes in vSphere

۸٫ Storage Optimization

Diagnose storage access problems

Configure VMware vSphere Flash Read Cache

Monitor key storage performance metrics

Troubleshoot common storage performance problems

۹٫ CPU Performance

Explain the CPU scheduler operation, NUMA support, and other features that affect CPU performance

Monitor key CPU performance metrics

Troubleshoot common CPU performance problems

۱۰٫ Memory Performance

Explain ballooning, memory compression, and host swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted

Monitor key memory performance metrics

Troubleshoot common memory performance problems

۱۱٫ Virtual Machine and Cluster Optimization

Describe guidelines for optimizing virtual machine configuration

Discuss how vGPU usage affects virtual machine performance

Discuss guidelines for using resource allocation settings

Discuss guidelines for using resource pools

Discuss guidelines for using vSphere DRS clusters

Troubleshoot common vSphere cluster problems

۱۲٫ Host and Management Scalability

Describe and use host profiles

Define and use content libraries

Upgrade ESXi and vCenter Server instances

Use VMware vSphere PowerCLI

Use Virtual Machine Converter

Use VMware vSphere ESXi Image Builder CLI and vSphere Auto Deploy